Escola de tennis

1 dia /semanaINICIACIÓ

40

Mes

2 dies / setmanaINICIACIÓ

60

Mes

3 dies / setmanaINICIACIÓ

100

Mes

1 dia /semanaCOMPETICIÓ

60

Mes

2 dies / setmanaCOMPETICIÓ

110

Mes

3 dies / setmanaCOMPETICIÓ

160

Mes